Amahugurwa yo gukoresha imbuga za Google nk'inzobere

Isaha ya mbere ni ubuntu!

hanyuma aya mahugurwa yishyurwa 3500 rwf gusa!

 • Amahugurwa yose kuri murandasi

 • Umwarimu w'inzobere

 • Byose biri mu Kinyarwanda

 • Kwishyurwa hamwe na Momo

 • Inshuro 4 ziboneka buri munsi (mu gitondo, nyuma ya saa sita, nimugoroba, n'ijoro)

Isomo ya 1. "Gukoresha Gmail"

Igihe: Isaha 1 - kuri interineti

Gmail ni urubuga rwa Google rwo kohereza no kwakira imeri kw’isi yose ku buntu

Uzamenya uburyo

 • mu gufungura konti kuri Gmail.

 • mu gukora aderesi imeri yawe hamwe n'izina ryawe ushobora gukoresha wohereza no wakira ubutumwa.

 • mu kwandika ubutumwa kubantu bose mu Rwanda no hanze yacyo.

 • mu guhindura amabara, imyandikire n'ubunini bw'ubutumwa bwawe.

Isomo ya 2. "Gukoresha Drive, Docs na Sheets"

Igihe: Isaha 1 - kuri interineti

Google Drive ni urubuga rwo kubika inyandiko zawe zose ku murongo kugirango utazigera ubitakaza kandi ushobora kuzisangiza byoroshye ku bantu ushaka.

Uzamenya uburyo

 • mu gukora ubwoko butandukanye bw'inyandiko kuri Google Drive

 • mu gushyira ndetse no gukuraho inyandiko ziva ndetse zijya kuri Google Drive

 • mu gutegura Google Drive yawe hanyuma ugakora ububiko

 • mu gutanga cyangwa gukuraho ubushozi ku bandi bantu bwo kwinjira mu nyandiko zawe kugirango babisangize kandi babikureho byoroshye

Google Docs ni urubuga rwo kwandika inyandiko kuri murandasi aho ushobora kwandika ubutumwa bwawe bwose, raporo n'inzandiko hanyuma ukabisangiza abandi mu buryo bworoshye.

Uzamenya uburyo


 • mu gukora inyandiko nshya muri Google Drive

 • mu guhindura inyandiko muri Google Docs kugirango uzisome cyangwa uzihindure

 • mu kwandika ubwoko ubwo aribwo bwose bw'inyandiko harimo izoroshye kugeza ku zigoye.

 • mu gushyira ndetse no gukuraho inyandiko muburyo butandukanye kugirango zicapwe, zibikwe cyangwa uzisangize abandi.

 • mu gutanga cyangwa gukuraho ubushozi ku bantu ushaka

 • mu gukora ku nyandiko mu bufatanye n'abandi bantu

(ibi bifasha cyane mu bukungu, ubucuruzi, ishoramari hamwe n'ibikenewe byose mu bijyanye no kubara)

Google Sheets ni urubuga rwo kubabara kuri murandasi aho ushobora kwinjiza ubutumwa bwose ushaka kandi ukagira ibarwa rikorwa mu buryo bwikora

Uzamenya uburyo

 • mu gukora urupapuro rushya rwo kubara

 • mu guhindura inyandiko mu mpapuro ya Google kugirango uyisome cyangwa uyihindure

 • mu gukora ubwoko ubwo aribwo bwose bwo kubara ukoresheje formula zitandukanye

 • mu kohereza no gukuramo amakuru / imibare yawe muburyo butandukanye kugirango icapwe, ibikwe cyangwa uyisangize

 • mu gutanga no gukuraho ububasha hamwe n'abantu ushaka

 • mu gukora ku nyandiko mu bufatanye n'abandi bantu

Isomo ya 3. "Gukoresha Calendar na Meets"

Igihe: Isaha 1 - kuri interineti

Google Sheets ni urubuga rwo kubika amanama yose hamwe na gahunda ufite ahantu hamwe kuburyo utazigera ubibura.

Ibi byoroshya ubuzima cyane kuko bifasha kuguma kuri gahunda igihe cyose.

Uzamenya uburyo

 • mu kubika amanama yose hamwe na gahunda zawe

 • mu kohereza no kwakira ubutumire kuri murandasi

Google Meets ni urubuga rwo guhamagara abantu ku buntu. Ni nka Facebook Messenger ariko itandukaniro nuko ihujwe na imeri yawe.

Uzamenya uburyo

 • mu guhamagara abantu ku buntu kuri murandasi

 • mu gushyira "screen" yawe

Ni gute ushobora kwiteganyiriza isomo ryawe ?


 • Uburyo 1. Uzuza urupapuro hanyuma uhitemo amasomo akunogeye.

 • Uburyo 2. Uzahamagarwa mu masaha 24 n'umwarimu kugirango amenye ko uboneka

 • Uburyo 3. Ishyura isomo ryawe kuri Momo

 • Uburyo 4. Sanga mwarimu ku masomo yawe haba kuri WhatsApp cyangwa Google Meet.

 • Uburyo 5. Nyuma y'isomo ryawe, uzashobora kugera kuri konti yawe kugirango ubone videwo y'isomo ryafashwe.

Imitwe irenga 100 iraboneka mu Kinyarwanda guhera ku mafaranga 1,000 gusa !

KWAMAMAZA

 • Google Adwords

 • Youtube Ads

 • Instagram Ads

 • TikTok Ads

 • Facebook Page & Ads

IKORANABUHANGA

 • Microsoft Excel

 • Microsoft Word

 • Google Docs

 • Google Slides

 • Google Sheets

INTERINETI

 • Gukoresha email (Gmail)

 • Gukoresha Google/Bing

 • Gukoresha Linkedin

 • Gukoresha Twitter

 • Gukoresha Salesforce

 • Gukoresha Google Map

KWISHYURA no KWISHYURWA

 • Paypal

 • Cashapp

 • Worldremit

 • Stripe

INDIMI

 • Icyongereza

 • Igifaransa

 • Igiswahili

 • Ikidage

KWAMAMAZA MU MBUGA ZITANDUKANYE

 • Airbnb

 • Booking com

 • Trivago com

 • Agoda com

Ibyo twiyemeje

 • Ireme rya serivisi

 • Guhaza abakiriya

 • Ibiciro bisobanutse & byiza

 • Itumanaho ryiza

 • Urwego rw'umwuga